7 läs- och skrivstödstrategier som du kan använda i undervisningen

1. Uppläsning som en lässtrategi!

Skapa oberoende läsare med uppläsningsfunktionen för ditt läs- och skrivverktyg. Studenten blir mer involverad i läsprocessen och kan följa med på under tiden.

Eleven kan använda olika lässtrategier i förhållande till läsändamål och texttyp. Våra läs- och skrivverktyg kan också ställas in mellan olika inställningar hur texten markeras  under uppläsningen (t.ex. markering av ord eller meningar).

När eleven visuellt kan följa med i texten skapas en översikt så att viktig information inte försvinner i text volymen.

Justera läshastigheten efter texttyp 

Eleverna kan normalt justera läshastigheten från 1-7 (beroende på läs- och skriv- verktygen) och därmed justera hastigheten beroende på aktuell texttyp. Det är viktigt att du har ett dynamiskt tankesätt för läshastighet och att du bestämmer dig för läs-ändamålet och lässtrategier. Här har eleven möjlighet att fråga sig själv om hastigheten ska vridas upp eller ner för den aktuella texten.

Till exempel kan en student känna att det är lättare att läsa fiktion i högre takt, i motsats till akademiska och mer komplexa texter.

Felsökning i egna texter

Uppläsningsfunktionen kan användas som en strategi för eleven att läsa igenom och korrigera sina egna texter. Här har eleven möjlighet att höra fel i meningsstruktur eller eventuella felstavningar, som eleven annars inte skulle ha hittat genom att läsa texten utan ett läs- och skrivverktyg. När studentens text är skriven i ordbehandlingsprogram som Word eller Google Docs, kan avläsningen ställas in till att stoppa efter en mening (beroende på läsnings- och skrivverktyg). Detta blir en naturlig paus så att eleven kan korrigera meningen. “Stopp efter mening” hjälper därför till att strukturera elevens korrigeringsprocess så att den blir mer ordnad och tydlig.

2. Ordförslag för att behärska alla ord

Valda läs- och skrivverktyg har kontextbaserade ordförslag som kan hjälpa eleven att stava och hitta rätt ord under textproduktion.

Förutom att hjälpa studenten att stava, är ordförslags rutan också ett bra verktyg för att upptäcka ord som kan utöka studentens ordförråd.

Ämnesordlister

Valda läs- och skrivverktyg ger eleverna tillgång till ordlistor. Ämneslistor kan vara till stor hjälp när eleven skriver en text inom ett visst ämne, till exempel inom vetenskapsområden. Olika ordlistor kan stödja eleven att använda rätt ämnesterminologi. Läraren kan skapa sina egna ordförrådslistor inom ett ämnesområde som kan tilldelas elever på klass- eller individnivå. Eleven kan också skapa ämnesordlistor baserade på de texter eleven arbetar med i olika ämnen. Detta kan till exempel vara när eleven ska göra en informationssökning inför ett projekt eller större skriftliga uppgifter.

Stjärnsymbolen

Valda läs- och skrivverktyg kan ge specifikt stöd för att hitta svåra ord. Eleven kan få hjälp av asterisken (*) om det råder tvivel om en eller flera bokstäver i ett ord. Stjärntecknet är en metod som kan ge eleverna mer mod att skriva och därmed göra dem mer oberoende i skrivprocessen. Användningen av stjärnan ger också eleven möjlighet att nyansera sitt skriftspråk i större utsträckning, eftersom det öppnar upp för att skriva mer komplexa ord.

3. Uppläsning under skrivprocessen 

När studenten skriver är det möjligt att få uppläsning av det som skrivs. Detta innebär att eleven kan läsa högt vad som just har skrivits. Det finns flera möjligheter när du arbetar med läsning under skrivprocessen. Följande inställningar kan väljas (beroende på läs- och skrivverktyg):

  • “Läs ord”-funktionen kan användas när eleven vill vara helt säker på varje ord som skrivs i texten.
  • “Läs mening”-funktionen används när eleven korrigerar varje mening under skrivprocessen, innan mer text produceras.
  • “Läs bokstavsnamnet”-funktionen på grundskolan kan den här funktionen användas när eleven ska arbeta med att lära sig alfabetet och känna igen bokstäver.
  • “Läs bokstavsljud”-funktionen kan användas på grundskolan när eleven hör bokstaven som de skriver ljudas direkt.  

4. Öka elevernas språkmedvetenhet

Valda läs- och skrivverktyg har ordböcker integrerade i lösningen. Eleven kan därför använda ordboken genom att välja ett ord och slå upp det. Här kan eleven normalt läsa betydelsen av ordet högt med läsfunktionen. På detta sätt stöds studentens textförståelse och språkmedvetenheten gradvis ökas. Dessutom är det också möjligt för eleven att få information om ordklasser och böjningen av ordet (gäller utvalda läs- och skrivverktyg).

5. Gör material läsbart för alla!

Skärmklippsverktyg

Det är inte alltid möjligt att läsa texter från t.ex. bilder, skärmdumpar, diagram eller videomaterial. Att inte ha möjlighet att läsa vad som finns där kan snabbt bli frustrerande för eleven. Med hjälp av Skärmklippverktyg  (gäller utvalda läs- och skrivverktyg) kan eleven markera texten som ska läsas och på detta sätt få den uppläst. 

OCR-behandling av PDF-filer

OCR står för Optical Character Recognition, vilket innebär att text är läsbar. Därför kan skannade uppgifter, dokument, böcker och mer göras tillgängliga för eleven. Med OCR-funktionen (gäller utvalda läs- och skrivverktyg) kan både lärare och elev konvertera t.ex. PDF-filer, och får därmed samma tillgång till kunskap som de andra i klassen.

6. Arbeta digitalt i PDF-filer

Uppgifter som delas ut till eleverna skrivs ofta ut och det är först då eleverna kan börja skriva processen. Nackdelen med detta sätt att göra uppgiften tillgänglig är att uppgiften inte är tillgänglig för alla. Valda läs- och skrivverktyg har en PDF-visning där eleven enkelt kan arbeta digitalt i sina PDF-filer. På detta sätt undviks tryckt material och det säkerställs att allt material alltid finns tillgängligt. När filerna behandlas OCR kan eleven läsa text högt och lämna kommentarer och anteckningar.

Dessutom kan utvalda läs- och skrivverktyg ge ordförslag och avläsningar under skrivning i PDF-filerna. Detta ger studenten en mer omfattande användning av verktyget och kan få stöd i flera applikationer. När eleven kan arbeta med arbetsuppgiften i PDF-visaren kan eleven också svara direkt i det här dokumentet, istället för att skapa ett nytt textdokument med sina svar i. Detta sparar både tid och ger eleven en bättre översikt.

Läsning, anteckningar och ordförslag i PDF-filerna kan också hjälpa eleven att få en bättre översikt över uppgiften och därmed ge ett tydligare och mer exakt svar.

7. Skriv med din röst 

Med utvalda läs- och skrivverktyg kan eleven använda tal-till-text, om eleven har svårt att stava ord eller helt enkelt vill förkorta skrivprocessen. Studenten använder tal-till-text genom att spela in sin röst och sedan sätta in den dikterade texten direkt i dokumentet. Denna funktion kan normalt användas på flera platser där du skriver text, t.ex. i PDF-filer, undervisningsportaler, e-postmeddelanden, textmeddelanden, kommentarer och mer. När eleven har slutat använda tal-till-text uppnås det bästa resultatet genom att eleven går igenom texten med avläsning och ordförslag. På detta sätt kan eleven hitta och korrigera stavfel eller felaktig meningsstruktur.

Vår talsyntes och ordprediktion Appwriter har alla funktioner som nämns ovan.