7 läs- och skrivstödstrategier som du kan använda i undervisningen

1. Uppläsning som en lässtrategi

Skapa självständiga läsare med uppläsningsfunktionen i ditt läs- och skrivverktyg. Eleverna blir mer involverade i läsprocessen och kan följa med under tiden.

Eleverna kan använda olika lässtrategier i förhållande till läsändamålet och texttypen. Våra läs- och skrivverktyg har olika inställningar för hur texten markeras  under uppläsningen (t ex markering av ord eller meningar).

När eleverna visuellt kan följa med i texten skapas en bättre översikt, så att viktig information inte försvinner i mängden.

Justera läshastigheten efter texttyp 

Eleverna kan normalt justera läshastigheten från steg 1-7 och därmed justera hastigheten beroende på aktuell texttyp. Det är viktigt att ha ett dynamiskt tankesätt gällande läshastighet och att bestämma sig för läsändamål och lässtrategi. Här har eleverna möjlighet att fråga sig själv om hastigheten ska vridas upp eller ner för den aktuella texten.

Till exempel kan eleverna känna att det är lättare att läsa skönlitteratur i en högre takt, och i en lägre takt när de läser en akademisk och mer komplex text.

Felsökning i texter

Uppläsningsfunktionen kan användas som en strategi för eleven att läsa igenom och korrigera sina egna texter. Här har eleven möjlighet att höra fel i meningsstrukturen eller att hitta felstavningar som eleven annars inte skulle ha hittat. 

När elevens text är skriven i ett ordbehandlingsprogram, som Word eller Google Docs, kan uppläsningen ställas in till att stoppas efter varje mening. Detta blir en naturlig paus, så eleven kan korrigera meningen. “Sluta efter mening” hjälper därför till att strukturera elevens korrigeringsprocess så den blir mer ordnad och tydlig.

2. Ordförslag för att behärska alla ord

Valda läs- och skrivverktyg har ämnesbaserade ordförslag som kan hjälpa eleven att stava och hitta rätt ord under skrivprocessen.

Förutom att hjälpa eleven att stava, är ordförslagsrutan också ett bra verktyg för att upptäcka ord  som kan utöka elevens ordförråd.


Ämnesordlistor

Ämnesordlistor kan vara till stor hjälp när eleven skriver en text inom ett visst ämne, t ex inom naturvetenskap. Olika ordlistor kan hjälpa eleven att använda rätt ämnesterminologi. 

Läraren kan skapa sina egna ämnesordlistor som tilldelas elever på klass- eller individnivå. Eleverna kan också själv skapa ämnesordlistor  baserade på de texter som man arbetar med i olika ämnen. Detta kan vara bra när eleverna ska göra en informationssökning inför ett projekt eller en större skriftlig uppgift.

Asterisken

Eleverna kan få hjälp av asterisken (*) om de är osäkra på en eller flera bokstäver i ett ord. Detta kan även hjälpa dem att stava svåra ord.

Att använda asterisken är en metod som kan ge eleverna mer mod att skriva och därmed göra dem mer självständiga i skrivprocessen. Användningen av asterisken ger också eleven möjlighet att nyansera sitt skriftspråk i större utsträckning.

3. Uppläsning under skrivprocessen

När eleverna skriver är det möjligt att få det som skrivs uppläst. Detta innebär att eleverna kan höra vad som just har skrivits. 

Det finns många valmöjligheter när man arbetar med uppläsning under skrivprocessen. Följande inställningar kan väljas:

  • “Läs bokstavsnamnet” – Funktionen kan används i grundskolan när eleverna ska lära sig alfabetet och för att lära sig att känna igen bokstäver.
  • “Läs bokstavsljud” – Funktionen kan användas i grundskolan. Eleven hör bokstaven som skrivs, eftersom den ljudas direkt. 
  • “Läs ord”- Funktionen kan användas när eleverna vill vara helt säkra på varje ord som skrivs i texten.
  • “Läs mening”- Funktionen används när eleverna vill lyssna på en mening i taget under skrivprocessen. 

4. Öka elevernas språkmedvetenhet

Valda läs- och skrivverktyg har ordböcker integrerade. Eleverna kan därför använda ordboken genom att markera ett ord och slå upp  det.

Här kan eleverna få ordets betydelse uppläst för sig med hjälpa av  uppläsningsfunktionen. På detta  sätt  stärks  deras textförståelse och språkmedvetenheten ökar gradvis. Dessutom är det också möjligt att få information om ordklasser och böjningen av ordet.

5. Gör material läsbart för alla

Skärmklippsverktyg

Det kan vara svårt att läsa texter från t ex  bilder, skärmdumpar, diagram eller videomaterial. Att inte ha möjlighet att läsa vad som finns där kan snabbt bli frustrerande för en elev. Med hjälp av ett skärmklippsverktyg kan elevena markera texten som ska läsas och på detta sätt få den uppläst. 

OCR-behandling av PDF-filer

OCR står för Optical Character Recognition, vilket innebär att texten är elektroniskt läsbar. Därför kan skannade uppgifter, dokument, böcker m m göras tillgängliga för eleverna som vill höra texterna upplästa. 

Med en OCR-funktion kan både lärare och elever konvertera t ex PDF-filer så att de blir uppläsbara, och därmed får alla tillgång till samma kunskap.

6. Arbeta digitalt i PDF-filer

Uppgifter som delas ut till eleverna skrivs ofta ut på papper. Nackdelen med detta är att uppgiften inte är lätttillgänglig för alla. Valda läs- och skrivverktyg har en PDF-visning där man enkelt kan arbeta digitalt i sina PDF-filer. På detta sätt säkerställs att allt material alltid finns lätttillgängligt för alla. Eleverna kan välja att själv läsa eller få texterna upplästa. När filerna är OCR-behandlade kan man skriva kommentarer och anteckningar direkt i PDF-filen. 

Dessutom kan utvalda läs- och skrivverktyg ge ordförslag under skrivprocessen i en PDF-fil. Detta ger en mer omfattande användning av verktyget och man kan få stöd i flera applikationer. När eleverna  arbetar med uppgiften i PDF-visaren kan de också svara direkt i dokumentet istället för att skapa ett nytt textdokument med sina svar. Detta sparar både tid och ger eleverna en bättre översikt.

Uppläsning, anteckningar och ordförslag i PDF-filerna kan också hjälpa eleverna att få en bättre översikt över uppgiften. De kan därmed ge ett tydligare och mer exakt svar.

7. Skriv med din röst 

“Tal-till-text” är en funktion som är perfekt för elever som har svårt att stava ord eller helt enkelt vill förkorta sin skrivprocess. Eleverna använder “Tal-till-text” genom att prata med programmet och sedan placera den dikterade texten som skapas, direkt in i dokumentet. 

Denna funktion kan normalt användas på de platser där du skriver, t ex i PDF-filer, undervisningsportaler, e-postmeddelanden, textmeddelanden, dokument, kommentarer m m. När eleverna har skrivit klart en text med hjälp av “Tal-till-text”,  uppnås bäst resultat genom att man går igenom texten med hjälp av uppläsningsfuktionen och ordförslag. På detta sätt kan eleverna hitta och korrigera stavfel eller felaktig meningsstruktur.

Vår talsyntes och ordprediktion Appwriter har alla funktioner som nämns ovan.