Hur får man med sig alla 13 000 elever gällande läsning och skrivning?

Elisabeth Banemark, IKT-pedagog

Kristianstads kommun valdes av SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) till att ha huvudrollen i sina rikstäckande filmer om specialundervisning. Elisabeth Banemark, IKT-pedagog, är en av personerna bakom deras stora arbete.

Elisabeth har arbetat i läraryrket sedan 1996 och hanterar idag 40 skolor och 5 gymnasier. Hon ansvarar för att utbilda 3 000 lärare med verktyg och strategier som behövs för att hjälpa 13 000 elever att bli bättre på läsning och skrivning. 

Vi har intervjuat Elisabeth om hennes resa och hur hon framgångsrikt fick alla utrustade med AppWriter, ett läs- och skrivverktyg.

Läs- och skrivstöd är för alla

Årskurs 6, Centralskolan i Kristianstad

Det beräknas att 5-8% av den svenska befolkningen har dyslexi och att upp till 15% av alla elever kämpar med läs- och skrivsvårigheter. Trots detta anser Elisabeth att alla, inte bara de med kända svårigheter, bör använda hjälpmedel för att utvecklas positivt.

”För att undvika att elever med läs- och skrivsvårigheter känner sig 

stigmatiserade är det viktigt att alla introduceras till samma program.”

– Elisabeth Banemark

Liksom många andra IKT-ansvariga står emellertid Elisabeth inför utmaningen att få alla att använda samma program i klassrummet och hur det kan anpassas till individens behov.

Du kan inte uppnå allt på en gång

Elisabeth anser att det krävs tid och en rad olika strategier för att nå alla. Även om passion är nyckeln till framgång är det också viktigt att förstå att allt inte kan uppnås på en gång.

Hon rekommenderar att fokusera på några specifika mål och försöka nå dem först.

Börja med workshops och videos

Elisabeth arrangerar olika workshops under året för alla lärare som har specialundervisning i kommunen. Workshopen innehåller implementeringsstrategier, produktuppdateringar och hur de olika funktionerna kan hjälpa eleverna att läsa och skriva bättre. Tanken är att dessa lärare ska vara väl utrustade för att sprida implementeringen på deras respektive skola.

Elisabeth skapar också videos om de senaste produktuppdateringarna och självstudier om hur man använder de olika funktionerna i AppWriter. Detta gör att varje lärare kan se och prova dem i sin egen takt.

“Jag får inte bara feedback, men också tacksamhet från lärarna.” 

– Elisabeth Banemark

Håll lärare och pedagoger uppdaterade

Elisabeth skickar ut nyhetsbrev som visar hur de olika funktionerna kan användas i en undervisningsmiljö, och det har gett fantastiska resultat. Hon skickar därför ut dessa mejl regelbundet till alla specialpedagoger. 

Ibland krävs emellertid ett mer personligt tillvägagångssätt. Därför planerar hon in skolbesök för att prata om hur några av deras utmaningar kan hanteras. Till exempel kan en biologilärare kämpa med att få sina elever att använda rätt ämnes terminologi. I sådant fall skulle hon visa dem hur man aktiverar eller skapar en anpassad ordlista i AppWriter.

Poängtera hur funktionerna kan hjälpa

Årskurs 6, Centralskolan i Kristianstad

Att ge speciallärarna exempel på hur olika funktioner kan användas är fantastiskt bra. Det gör situationen mer jämförbar, relevant och förståeliga.

Att ge speciallärarna exempel på hur olika funktioner kan användas är fantastiskt bra. Det gör situationen mer jämförbar, relevant och förståeliga.

Lärare som arbetar med barn som lär sig läsa kan till exempel använda funktionen ”läs bokstavsljud” för att stärka kopplingen mellan ljud och bokstav.

”Eleven ser bokstaven, trycker på knappen och hör ljudet av bokstaven. 

Detta hjälper till att stärka kopplingen mellan ljud och bokstav. ”

-Elisabeth Banemark

Introducera verktygen tidigt
under de första skolåren

I Kristianstads kommun prioriterar de att implementera AppWriter redan under de första skolåren, eftersom det gör att eleverna blir bekanta med verktyget tidigt. Detta förhindrar att elever kommer efter i sin inlärning, eftersom de bygger upp inlärningsstrategier som kommer att hjälpa dem med deras svårigheter.

Var är vi idag?

Några av skolorna i Kristianstads kommun har börjat använda AppWriter på klassnivå. I klasser där alla elever har introduceras och använder AppWriter, har de upplevt ett positiv lyft för hela klassen.

Elisabeth räknar med att det har hjälpt alla elever att förbättra sitt skriftliga arbete, vilket har lett till en förbättring av deras betyg.

”Det är ett fantastiskt verktyg, och inte bara för 

specifika studenter, det är för alla”. 

– Elisabeth Banemark

Elisabeth och Kristianstads kommuns otroliga resa har visat att förändringar sker gradvis. Man kan inte uppnå allt på en gång, men komma igång med att få specialpedagogerna ombord genom att ge dem videohandledning, vanliga nyhetsbrev och konkreta exempel på hur de kan använda AppWriter effektivt.

Resultaten av ett effektivt genomförande syns inte bara på elevens skriftliga arbete, utan också hur de övergripande förbättrat betygens genomsnitt på skolnivå.

——————————————–

https://www.dyslexiforeningen.se

http://www.lukimat.fi/