Kategorier

TxtAnalyser identifierar och korrigerar automatiskt fel i följande kategorier för svenska:

  1. Stor bokstav
  2. Sammansatt ord
  3. Kongruens
  4. Stavfel
  5. Interpunktion

En kategori kan bestå av flera subkategorier. Det resulterar i att TxtAnalyser kan analysera och korrigera fel på en mer detaljerad nivå.

1. Stor bokstav

Kategorin ‘’Stor bokstav’’ består av följande subkategorier:

  1. Start av mening
  2. Egennamn

När du börjar en mening eller skriver ett namn med en liten bokstav kommer TxtAnalyser att analysera ditt fel och föreslå det ord som är rättstavat (samma ord med stor bokstav)

2. Sammansatta ord

Särskrivning är ett av de mest förekommande skrivfelen. Nu kommer TxtAnalyser direkt att analysera texten och ge eleven information att det har särskrivits och det rätta ordet kommer TxtAnalyser ge som förslag.

3. Kongruens

På svenska kongruensböjs adjektiv efter substantiviska ords genus (en lång arm – ett långt ben), numerus (långa armar) och bestämd form (den långa armen), samt, bara i bestämd form singularis och numera frivilligt, efter semantiskt kön (den långa flickan – den långe pojken). Även detta är en kategori som TxtAnalyser kontrollerar.

Exempel:

Txt analyser hade inte accepterad: ‘’En liten hus’’

4. Stavfel

TxtAnalyser kontrollerar även din text och kollar efter stavfel. Skulle det förekomma stavfel i din text kommer orden som är felstavade bli markerade och en ruta kommer dyka upp med förslag på det ord du stavat fel.

5. Interpunktion

Skiljetecken eller interpunktionstecken används för att tydliggöra innehållet genom att skilja olika meningar, satser, satsdelar, ord och dylikt från varandra. Skulle man använda interpunktionstecken eller skiljetecken på felaktigt sätt kommer TxtAnalyser även du att reagera.

TxtAnalyser hade t.ex inte accepterat:

‘’Jag har ju spelat fotboll idag?’’.

Här används frågetecknet på felaktigt sätt vilket TxtAnalyser hade reagerat på.